Ayuntamiento de
Buscador

SAN JUAN - ETXEANDIA APARKALEKUA: LEKUEN KONTZESIO ADMINISTRATIBOA: 2086ra luzatzea, uko egitea, bukaera eta/edo eskaera berria 3, 10, 25 urtera edo 2086ra arte

Egoitza elektronikoan tramitatu
Xedea SAN JUAN-ETXEANDIA APARKALEKUAN HIRUGARREN SOLAIRUKO GARAJE PLAZAK ESLEITZEA. 2086RA LUZATZEA, UKO EGITEA, BUKAERA ETA ESKAERA BERRIA 3, 10. 25 URTERA EDO 2086RA ARTE.
Unitate tramitatzailea HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Ondare Zerbitzua
Ebazpen organoa Alkatea
Aurkezteko modua EGOITZA ELEKTRONIKOA: www.irun.org/egoitza (IrunTxartela, B@K-Q, NANe edo Izenpe edo bestelako ziurtagiri elektronikoa erabiliz).
SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2. Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Administrazio isiltasunaren izaera Ez onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Egungo esleipendunak eta interesa duten pertsonek
Beharrezko dokumentazioa 2086RA LUZAPENA EDO ESKAERA BERRIA 3, 10, 25 URTERA EDO 2086RA ARTE
Eskaeran adierazi beharko dira ibilgailuaren matrikula, emakida-epea eta ordaintzeko modua, baita hileko ordainketak helbideratzeko banku-kontua eta esleipendun izanez gero OHZren urteko ordainagiria ere.

DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA
*Mugikortasun murriztutako pertsonak: Desgaituentzako ibilgailuak aparkatzeko txartela edo txartelaren eskaera (Irunen bizi direnak: ofizioz egiaztatuko da)
*Enpresa-ibilgailuak: Eskatzailea ibilgailuaren ohiko erabiltzailea dela egiaztatzen duen dokumentua, enpresak igorrita.
*Eragin esparruan lantokia duten eta Irungo biztanleak ez direnak: Lantokia aparkalekuaren eragin-esparruaren barruan dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa.
*Irabazpidezko ezkontzak: Beste ezkontidearen baimena emakida-kontratua formalizatzeko.

Soilik eskaera paperean aurkezten bada:
-Eskaera-orria (ereduaren arabera)
*Pertsona fisikoak: Nortasun agiri ofiziala (NAN, AIZ, Pasaportea...)

Eskaera onartua izateko, tramitea amaitzean 150€-ko FIDANTZA ordaindu beharko da behin-behineko berme gisa. Ordainketa egin daiteke BANKU TXARTELA erabiliz edo BANKU ELEKTRONIKOAren bidez.
- Aparkaleku baten esleipena lortzekotan, eskaeran horrela baimentzen bada, fidantza gisa ordaindutako zenbatekoa erabiliko da kontratua sinatu baino lehen BEZ kontzeptuan ordaindu beharreko zenbatekoa murrizteko)
- Aparkaleku baten esleipena ez bada lortzen, fidantzaren itzulketa eskatu ahal izango da.
- Aparkalekuari uko egiten bazaio bere esleipena onartu baino lehen, ez da fidanza itzuliko.

KONTZESIO EPEA AMAITU BAINO LEHEN UKO EGITEA (ADOS JARRITA AZKENTZEKO ESKAERA).
Eskaera orokorra, honako hauek adierazita:
- Alegatutako arrazoia, aurreikusitako datan.
- Arrazoia egiaztatzen duen dokumentazioa (salerosketa-kontratua, langabezia-prestazioaren ziurtagiria, etab.)
Kontzesioaren amaierak jakinarazi eta hurrengo hilaren lehen egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

KONTZESIO EPEA AMAITZEAGATIKO BUKAERA
Plaza beste eskatzaile batzuei esleitzea errazteko, mesedez, aldez aurretik ondarea@irun.org helbide elektronikora jakinaraztea eskatzen da.
Lege-araudia Deialdi honetarako Baldintza-Plegua (2019/09/27-ko Osoko Bilkuran onartua).
Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituena.
Toki Erakundeen Ondasunen inguruko 1372/1986 Errege Dekretua.
Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legea.
Tasen zenbatekoa Behin-behineko bermea: 150 eur. Kanon/Prezioa iraupen eta ordainketa moduaren arabera (ikus oharrak) Esleipendunaren kontura izango dira: - Eskriturazio gastuak - Hileroko mantenimendu kuota (26,50€/hil zergak barne) - Ondasun Higiezinen Zerga.
Tramitazio-epea 3 hilabetekoa
Web

Oharrak

Indarrean dagoen plazaren kontzesioa DUTEN pertsonek honako hauek egin ditzakete:

-LUZATZEA 2086ko abenduaren 22ra ARTE.
Kasu honetan, une horretan indarrean dagoen kanona ordaindu beharko da. Ondoz ondoko 3, 10 edo 25 urteko kontzesio baten baino gehiagoren titularra izan bada ere, kanonaren zenbatekoari azken kontzesioagatik ordaindutako zenbatekoa baino ez zaio kenduko.

Adibidez, 3 urteko kontzesioa laster amaitzen zaion pertsona batek 2086ko abenduaren 22ra arte luzatu nahi badu, epe hori adierazi beharko du eskaera orrian (paperean edo elektronikoki), eta kontzesio eskaera guztiei dagokien fidantza ordaindu beharko du.
Luzatze ebazpena eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta luzapen-kontratua sinatu aurretik, 22.582,46 €(BEZa barne) ordaindu beharko ditu ordainketa bakarrean. Zenbateko horri fidantza gisa ordaindutakoa kendu beharko zaio, eskaeran hala adierazten bada.

- LANPOSTUA EMATEKO EPEA AMAITU BAINO LEHEN UKO EGITEA (ADOS JARRITA AZKENTZEKO ESKAERA), JUSTIFIKATUTAKO ARRAZOI BATENGATIK.

- BUKAERA, PLAZAREN KONTZESIO EPEA AMAITU DELAKO.

Indarrean dagoen plaza DUTEN edo EZ DUTEN pertsonek:

- PLAZA BATEN KONTZESIO BERRI BAT ESKATZEA (ikusi beherago: iraupenak, prezioa, ordaintzeko moduak)
*** PLAZA AGORTUAK. ITXARON-ZERRENDAN IZENA EMATEKO ESKAERAK ONARTZEN DIRA***

* Indarrean dagoen plazarik EZ DUTEN pertsonek:
Plaza baten kontzesioa eskatzen denean, ez da zuzenean plaza bat ematen, itxaron-zerrendan sartzen da egon litezkeen gainerako eskaera berriekin batera.

* Indarrean dagoen plazaren DUTEN pertsonek:

Indarrean dagoen plazarik EZ duten pertsonen kasuan bezala, ez da zuzenean beste plaza bat emango plaza berean, eskaera itxaron-zerrendan sartzen da egon litezkeen gainerako eskaera berriekin batera.
3, 10 edo 25 urteko kontzesioak elkarren segidan kontratatzea ez da kontzezioaren iraupenaren luzapentzat hartuko. Ondorioz, kontzeptu horretan ordaindutako zenbatekoak ez dira kenduko kontratatutako modalitate berriagatik ordaindu beharreko kanonetik.

Libre geratzen diren plazak (titularrek uko egiteagatik edo emakida-aldia amaitzeagatik) itxaron-zerrendan agertzen denari esleituko zaizkio, orden honi jarraituz:
A taldea – 1. azpitaldea. Aparkalekuaren eragin eremuan bizi diren mugikortasun urriko pertsona fisikoak.
A taldea – 2. azpitaldea. Irunen bizi diren mugikortasun urriko pertsona fisikoak.
B taldea – 1. azpitaldea. Aparkalekuaren eragin eremuan bizi diren pertsona fisikoak.
B taldea – 2. azpitaldea. Irunen bizi diren pertsona fisikoak.
C taldea – 1. azpitaldea. Beste eskatzaile batzuk – Jarduera ekonomikoen titularrak eta jarduera edo lantokia aparkalekuaren eragin eremuaren barruan duten besteren konturako langileak.
C taldea – 2. azpitaldea. Beste eskatzaile batzuk.

Zerrendetan sartutako talde bakoitzaren barruan, esleipenerako lehentasuna izango dute epe luzeaagoa eskatzen dutenek. Epe berdina eskatzen dutenen artean, lehentasuna edukiko dute epe bakar batean ordaintzea hautatzen dutenek, zatika ordaintzea hautatzen duten aurretik.

**********

IRAUPENA, KANON/PREZIOA ETA ORDAINKETA MODUA

1. aukera: 3 urte - 2.252,87€ (1.864,88€ + 390,99€ BEZ %21).
Ordainketa moduak: ordainketa bakarra kontratuaren sinaduran edo ordainketa zatikatua (hasierako ordainketa BEZ zenbatekoari dagokiona eta gainerakoa 54,76€-ko hileroko 36 ordainketetan, kanona eta atzerapen interesak barne).

2. aukera: 10 urte - 6.232,98€ (5.151,22€ + 1.081,76€ BEZ %21).
Ordainketa moduak: ordainketa bakarra kontratuaren sinaduran edo ordainketa zatikatua (hasierako ordainketa BEZ zenbatekoari dagokiona eta gainerakoa 50,89€-ko hileroko 120 ordainketetan, kanona eta atzerapen interesak barne).

3. aukera: 25 urte - 11.373,92€ (9.399,93€ + 1.973,99€ BEZ %21).
Ordainketa moduak: ordainketa bakarra kontratuaren sinaduran edo ordainketa zatikatua (hasierako ordainketa BEZ zenbatekoari dagokiona eta gainerakoa 49,45€-ko hileroko 300 ordainketetan, kanona eta atzerapen interesak barne).

4. aukera: 2086ko Abenduak 22 arte - 24.835,33€ (20.525,07€ + 4.310,26€ BEZ %21). Ordainketa modua: ordainketa bakarra kontratuaren sinaduran.

****************************************************************
Esleipendunak Udalarekin lotuko dituen harremanaren izaera kontzesio administratiboak duena izango da erabilera publikoko ondasunen erabilera pribatiborako.

Kontzesioaren tituluak honako eskubide hauek emango dizkio kontzesiodunari:
- Ematen zaion aparkaleku plazaren erabilera pribatiborako.
- Aparkaleku plazen esparru komunak eta zerbitzu orokorrak eta haiek dituzten ibilgailu eta oinezkoentzako sarbideak gainerako kontzesiodunekin eta aparkalekuko gainerako erabiltzaileekin partekaturik erabiltzeko.

Esleipendunak eska dezake kontzesio-kontratua eskritura publiko bihurtzea. Kasu horretan, sortzen diren gastuak bere kontura ordainduko dira.

Edozein ordainketa modu aukeratzen bada ere, adierazitako kanon/prezioaz gain, esleipena irauten duen bitartean, esleipendunak ordaindu beharko du:
-Hileroko mantenimendu kuota (26,50€/hilabete, zeharreko zergak barne)
-Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (aparkaleku gehienak 12,50m2-koak dira)


ORDAINKETA ZATIKATUAREN BALDINTZAK
- Kontzesio administratiboa indarrean jartzen den aurreneko hilabetetik hasiko da aintzat hartzen hilero ordaintzeko betebeharra.
- Hileroko ordainketak esleipendunak adierazitako banku kontutik kobratuko dira, hilabete bakoitzaren aurreneko bost egunetan
- Udalak ordaintzeko eskaera egiten duen egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epea igarota esleipendunak dagokion epea ordaintzen ez badu, bertan behera geratuko da dagokion garaje plazaren kontzesioa, esleipendunak ez du kalte-ordaindik jasotzeko eskubiderik izango, eta galdutzat emango ditu ordura arte ordaindutakoak. Era berean, berehala indargabetuko zaio Aparkelekuan sartzeko sistema.
- Bestalde, epetan ordaintzeko moduetan, kontzesiodunak edozein unetan eskatu ahal izango du kanona osorik ordaindu ahal izatea, eta horretarako guztizko kopurua osatu arte falta dena ordaindu beharko du.
- Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauek datozen ekitaldietan 2015ean indarrean dagoen berandutze interes-tasa ez baizik eta besteren bat finkatzen badute (izan ere, 2015ekoa aintzat hartu da epetan ordaindu beharreko kanonaren zenbatekoa kalkulatzeko), ofizioz jardungo da, ordaintzeko azken epea igarota, interesen likidazio osagarria egiteko, edo hala dagokionean, ofizioz itzuliko da berandutze interesen kontzeptuan behar baino gehiago ordaindutako kopurua.

ESKATZAILEEN BALDINTZAK
- Eskatzaile bakoitzak aparkaleku plaza bat bakarrik eskatu ahal izango du.
Hala ere, mugikortasun murriztuko pertsonen izaera aitortua dutenek plaza egokitua nahiz plaza ez egokitua eskatu ahal izango dute proposamen eredu berean. Bi eratako plazen esleipendun suertatuz gero, horietako bati berariaz uko egin beharko diote. Desgaituentzako ibilgailuak aparkatzeko txartela edo txartelaren eskaera aurkeztu beharko da (Irunen bizi direnak: ofizioz egiaztatuko da).
- Kasuaren arabera,
*Egoitza aparkalekuaren eragin eremuan edo Irungo udal barrutian izatea modu iraunkorrean. Ofizioz egiaztatuko da Biztanleen Udal Erroldaren arabera.
*Merkataritza, lan edo industria jarduera baten titularra izatea, edo besteren konturako langilea izatea eta jarduera edo lantokia aparkalekuaren eragin-eremuaren barruan kokatua egotea.
- Turismo ibilgailu edo antzekoaren titularra izatea, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen inguruko Zergaren ondorioetarako (ibilgailuaren titularitatea Irung Udalak ofizioz konprobatuko du).
*Salbuespen gisa, mugikortasun murriztuko pertsonen izaera duten adin txikikoen izenean eta ordezkari gisa aurkeztutako eskaerak onartu ahal izango ditu Udalak, adin txikikoarekin bizitzeaz gainera, pertsona hori eramateaz arduratzen badira eta zehaztutako gainerako baldintzak betetzen badituzte.
*Pertsona fisiko batek bere enpresak utzitako turismo ibilgailua badu, bai enpresa horren jabetzakoa bai finantza errentamendu kontratuaren bidez (renting edo leasing) eskuratua, gorabehera hori egiaztatu beharko du bere garaian.
*Irungo Udalarekiko betebeharren ordainketan egunean egotea, bai zerga ordainketetan bai beste edozeinetan. Alderdi hori ofizioz egiaztatuko da, eta zorrak kitatzeko dituen pertsonak ezin izango du kontzesiodun izaera lortu.

X