Ayuntamiento de
Buscador

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAREN ORDAINKETAN APLIKATZEKO SALBUESPENAK ETA HOBARIAK.

Xedea ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAREN ORDAINKETAN APLIKATZEKO SALBUESPEN ETA HOBERIEN ONURADUN IZATEA (IKUS OHARRAK).
Unitate tramitatzailea HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Ebazpen organoa Salbuespenak: Alkatetza. Hobariak: Hirigintza, Ekonomia eta Ogasuneko Zinegotzi-Ordezkaria.
Aurkezteko modua SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2.
Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu.
Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Mugagabea.
Administrazio isiltasunaren izaera Ez onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa Zergak ordaintzeagatik aplikatu beharreko salbuespena-hobaria eskatzeko orria:

HOBARIAK:

1.- Zergaren kuotaren %95 arteko hobaria interes bereziko edo udal onurako deklaratu diren eraikuntza, instalazio eta obren alde, gizarte, kultur, historia-arte gorabeherak izateagatik edo deklarazio hori justifikatzen duen enpleguaren sustapena eragiteagatik (gizarte gorabehera horien artean daude igogailuak jartzeko obrak, horretarako onarturiko Udal Ordenantzaren babesean diru-laguntza emana dutenean).
Udalbatzaren Osoko Bilkurari dagokio deklarazio hori egitea, eta subjektu pasiboak eskaera egin ondoren onartuko da batzarkideen gehiengo soilaren aldeko botoarekin.
Aurkeztu beharko da: interes bereziko edo udal onurako Deklarazioa egiteko justifikazioa.

2.- 100eko 95eko hobari bat, eraikuntza, instalazio edo obretan, baldin eta (bakarrik, indarrean dagoen legeriaren arabera derrigorrez inbertitu behar ez diren kopuruen gainean)
- Eguzki energiaren edo beste energia berriztagarri batzuen aprobetxa mendu termiko edo elektrikoa ahalbidetzen duten sistemak ezartzen badira. Hobari hori aplikatzekotan, beroa sortzeko instalazioek administrazio eskudunaren homologazioa duten kolektoreak edo berokuntzako eta ur beroko sanitarioko sistemak (UBS) eduki behar dituzte.
Aurkeztu beharko da: Eskumena duen Administrazioak instalazioak homologatzen dituela egiaztatzen duen dokumentua.

- Baldin eta haien helburua bada birgaitze energetikoa gauzatzea A edo B motako etiketa energetikoa lortzeko.
Aurkeztu beharko da: Birgaitutako eraikuntzaren energia eraginkortasunaren ziurtagria.

- Haien xedea bada energia birgaikuntza eta irisgarritasuna barne hartzen dituen higiezinen birgaikuntza integrala. Horretarako, energia birgaikuntzaren xedea izan behar da A edo B motako energia eraginkortasuneko etiketa bat lortzea.
Aurkeztu beharko da: Birgaitutako higiezinaren energia eraginkortasunaren ziurtagria.

- Udalerriko auzo edo eremuetan energia berriztagarriak sartzeko birgaikuntza integraleko proiektuen testuinguruan egiten badira.
Aurkeztu beharko da: Eskumena duen Administrazioak instalazioak homologatzen dituela egiaztatzen duen dokumentua.


3.- %50eko hobaria babes ofizialeko etxebizitzei dagozkien eraikuntza, instalazio eta obren alde, baldin eta Herri Administrazioek sustatzen badituzte.


SALBUESPENAK:
1.- Zerga honetik kanpo geratzen dira funtsak banantzeko edo zatitzeko lizentziak, baldin eta ondoriozko lursailen bat Udalari doan lagatzen bazaio ondoren . Berariaz eskatu beharko da aipatutako salbuespenaren aplikazioa.
Lege-araudia Indarrean dagoen Udal Ordenantza.
Tasen zenbatekoa Ez dago.
Tramitazio-epea 3 hilabetekoa
Web

Oharrak

TARIFA MURRIZTUEN APLIKAZIOA ONURADUN IZAERA EGIAZTATU ONDOREN, DERRIGORREZKO LIZENTZIA BEHARKO DA (MOLDE MURRIZTUA APLIKATZEKO ESKATU BEHAR DA OBRA LIZENTZIA ESKATZERAKOAN):
-Zerga mota, oro har: %5 (gauzatze aurrekontuaren arabera aplikatuko da)
-Inbertsio berriko obrak, zergarekin lotuak, ekimen publikoko sustapen ekonomikoko esparruetan daudenak (ZAISA, IRUNGO INDUSTRIALDEA, eta abar). Zerga mota: %2.

-Inbertsio berriko obrak, zergarekin lotuak, Europako Batasuneko edo herri administrazio desberdinen, haien erakunde autonomoen edo elkarte publikoen programetatik etorritako diru-laguntzen onuradun direnak, enplegua sortzeko ekonomi jardueretarako direnean, ondoren aipatzen diren programa hauen edo antzekoen barnean:
*"Aterpe Plana", Gipuzkoako Foru Aldundiarena.
*"Autoenplegua", Eusko Jaurlaritzarena.
Zerga mota: %2.

-Inbertsio berriko obrak, zergarekin lotuak, "Soldata-arrisku" programak hartzen dituen ekonomi jardueren barnean. Bidasoako Garapenerako Agentzia S.A. ADEBISAk kudeatzen du programa hori. Zerga mota: %2.

-Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputazioaren nekazaritza-ustiapenen garapenerako Laguntza-Planeko onuradunak diren inbertsio berriko obrak, eta abeltzaintza edo nekazaritza ekologiko ziurtagiriduna sustatzeko eraikuntza, instalazio eta lanak, ustiategiarekin berarekin zuzeneko harremana badute betiere. Zerga mota: %2.

-Inbertsio berriko obrak, zergarekin lotuak, herriko enpresak birkokatu edo berregituratzeko,horien helburua enplegua mantendu edo sortzea denean, 30 langiletik gorako plantila dutenean eta inbertsioa 1.803.036,31 eurotik gorakoa denean. Zerga mota: %2.

-Alde Zaharraren Biziberritze Integratuko Plan Bereziaren eremuan egingo diren obrak. Karga-mota: %0,25.

-Eusko Jaurlaritzaren menpeko Ikastetxe publikoetan egiten diren obrak. Karga-mota: %0,25

-Eraikinetara sartzeko baldintzak hobetzeko obrak. Karga-mota: %0,25.
Aurkeztu beharko da: Partidatan banaturiko Obra aurrekontu zehatza (karga-mota murriztua soilik eraikina minusbaliotasunen bat duten pertsonen sarbide eta bizi baldintzak hobetzea duten partiden zenbatekoan aplikatuko da)

-Egoitza eraikuntza kolektiboen elementuetan eragina duten indartzeko eta/edo egokitzeko obrak, betiere eraikuntzaren dagokion EITn aipatutako obrak premia handiko, premiazko eta/edo epe ertaineko jarduketa gisa programatu badira, eta ez ohiko mantentze jarduketa gisa. Karga-tasa: %0,25.

-Kultur, gizarte ekintza, kirol, gazteria eta antzeko elkarteetako egoitza sozialetan burutzen diren obra edo instalazioak. Karga-tasa: %2

-ENEEK Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren ziurtagiria duen abeltzaintza edo nekazaritza ekologikoa sustatzeko eraikuntza, instalazio eta lanak, ustiategiarekin berarekin zuzeneko harremana badute betiere.
Karga-tasa: %2

-Fatxadak eta/edo teilatuak garbitzeko, margotzeko eta konpontzeko obrak, merkataritza-lokalen gainean egindako izaera horretako obrak barne, jabeen komunitateak egiten dituenean, Jabetza Horizontalaren araubidearen arabera, eta dagoeneko eraikita dauden eta etxebizitzarako diren eraikinetan gas naturalaren sare naturala instalatzeko eta hari lotzeko beharrezko obrak. Karga-tasa: %0,25

- Etxebizitzak eraberritzeko edo egokitzeko obrak, 466/2013 Dekretuak araututako "Bizigune" etxebizitza hutsen programan edo antzeko foru edo udal programetan sartzeko. Karga-tasa: %2. Horri dagokionez, eta zergaren likidazioa egin aurretik, etxebizitza programan benetan sartu dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

- Beste administrazio publiko batzuen mendeko zerbitzu publikoei atxi kitako eraikin edo lokaletan etan egindako obrak. Karga-tasa: % 0,25.


Salbuespenak eta hobariak eduki ahal izateko, ezin izango da Udal Ogasunaren zordun izan, eta egunean edukiko da dagozkion zerga eta prezio publiko guztien ordainketa.

X