ETXEBIZITZA LIBREA ALOKATZEKO COVID-19 LAGUNTZA (ALOKABIDE)

Xedea Etxebizitza librea alokatzeko diru-laguntzen ezohiko programa jCOVID-19ren ondoriozko osasun-krisiaren ondorioz sortutako ahultasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko.
Erakundea SOCIEDAD PÚBLICA ALOKABIDE
Aurkezteko modua Modu telematikoan aurkeztu beharko dute eskabidea edo Alokabide sozietate publikoak webgunean dituen kanalen bidez.
Eskabidearen epea 2020/05/6tik 2020/09/30a arte
Beharrezko dokumentazioa - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena, eskabidea egin aurreko zergaldiari dagokiona.
- Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren kopia aurkezten ez duten pertsonek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
-- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako lan-bizitzaren ziurtagiria, data eguneratuarekin.
-- PFEZaren atxikipenen ziurtagiri ofiziala (10T dokumentua).
-- Ikerketarako beken edo laguntzen kasuan, hori justifikatzen duen ziurtagiria.

Gainera,
- Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenari, hala badagokio, prestazio ez-kontributiboen ziurtagiria erantsiko zaio.
- Errentariaren hirugarrenaren alta-agiria beteta. Horren ordez:
-- errentatzailearen hirugarrenaren alta-agiria bete ahal izango da,
-- edo kreditu-erakundearen hirugarrenaren alta-agiria 14. artikuluaren 3. eta 4. zenbakietan aurreikusitako kasuetan.
- Errentamendu-kontratuari dagokion fidantza Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan gordailututa ez badago, kontratu horren kopia, honako hauek jasoko dituena:
--- kontratatzaileen identitatea,
--- errentapeko finkaren identifikazioa,
--- hitzartutako iraupena eta hasierako errenta.
- Gaur egun erabilgarri dauden diru-sarreren egiaztagiriak:
-- langabeziagatiko prestazioen ordainagiria, nominak edo besteren konturako langileen agiri baliokideak aurkeztuz,
-- eta langile autonomoen edo enpresaburuen sarrera eta gastuen erregistroei, autolikidazioei eta/edo zerga-ondorioetarako informazio-aitorpenen aurkezpenei buruzko kontabilitate-informazioa aurkeztuz.

- Gainera, 2020ko apirilaren 30eko Aginduaren 6.3 artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa: 19. kodearen ondoriozko osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerak.
- 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren esparruan emandako maileguak itzultzeko laguntzen eskaerei dagokienez, emandako mailegua egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsi beharko da.
Lege-araudia Agindua, 2020ko apirilaren 30ekoa, Covid-19 birusak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko kalteberatasun ekonomiko eta sozialeko egoerei aurre egiteko etxebizitza libreak alokatzeko laguntzak
Web

Oharrak

Laguntza hauen bitartez, hilean gehienez 250 euro ordainduko dira, 6 hilabetez, COVID-19ren krisiaren ondorioz kaudimengabezia-egoeran dauden pertsonen kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako etxebizitza libre bat alokatzeagatik ordaintzen den errentari aurre egiteko. Bereziki kalteberak diren kolektiboetako pertsonen kasuan, laguntzaren iraupena 12 hilabetera arte luzatu ahal izango da.

Laguntza ondorengo bi aukeretako batera bideratu ahal izango da:

- Alokairu-errenta ordaintzeko,
- Edo 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluaren esparruan COVID-19aren ondorioz sortutako egoera ahulean dauden errentarientza, emandako ICO maileguak erabat edo partzialki ezerezteko.

Etxebizitzaren hileko errenta ezingo da laguntzen oinarrietan ezarritakoa baino handiagoa. 2019ko lehen seihilekoko alokairu-merkatuaren estatistikaren (ema) balioak halako 1,5 gisa kalkulatuta. (Ikus laguntzen I. eranskineko taula edo programaren webgunean)


ONURADUNAK:

- Pertsona fisikoak, banaka edo bizikidetza-unitate batean, COVID-19ren krisiak sortutako kaudimengabezia ekonomikoko egoerak dituztenak eta etxebizitza libreko alokairuak ordaintzea eragozten dutenak.

- Genero-indarkeriaren biktimak, ohiko etxebizitzatik bota dituzten pertsonak, etxerik gabeko pertsonak eta udaleko oinarrizko gizarte-zerbitzuek bereziki kalteberatzat jotzen dituzten beste pertsonak.


BALDINTZAK:
Baldintzak:
- Urtebetez jarraian Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea.
- Etxebizitza baten jabea ez izatea, salbu eta etxebizitza hori ezin duela hartu egiaztatzen bada (banantze edo dibortzio arrazoiengatik edo beste arrazoi batzuengatik).
- Errentamendu-kontratu baten titularra izatea, norberaren izenean edo etxebizitza libre baten errentari gisa (etxebizitza partekatuz).
- Etxebizitzak laguntza eskatzen duten pertsonen ohiko etxebizitza iraunkorra izan behar du.
- Errentamendu-kontratuak 2020ko martxoaren 14a baino lehen egon behar du indarrean eta formalizatuta.
- Ezin da familia-loturarik izan etxebizitza alokatzen duen pertsonarekin (hirugarren gradura arte) edo familia-unitatearekin
- Baldintza ekonomikoak:
-- Bizikidetza-unitatearen ondarea 50.000 €-tik beherakoa izango da.
-- Eskatzailearen edo bizikidetza-unitate osoaren urteko diru-sarrera gordinak 39.000 €-tik beherakoak izango dira.

Informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgunera. Harremanetarako telefonoa: 946 620 306

X