2023/ ETXEBIZITZA ERAIKINEN EGITURA BIRGAIKUNTZAKO DIRULAGUNTZAK: PROIEKTUAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 100.000 euro
Hartzaileak Etxebizitza eraikinen jabeen Komunitateak
Baldintzak 2022eko azaroaren 3etik 2023ko azaroaren 2ra bitartean aurkeztutako proiektu teknikoak.
(Ikusi gainerako baldintzak oharretan)
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.)
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 02-11-2023
Beharrezko dokumentazioa - Diruz laguntzen diren lanak egiteko proiektu osoa, aurrekontua xehatuta.
- Jabeen elkarte edo erkidegoak egin beharreko lanak egiteko proiektua kontratatzeko eta lanak egiteko beharrezkoa den obra lizentzia eskatzeko hartzen dituen erabakien ziurtagiria –erkidegoaren administrari edo presidenteari dagozkion erabakiak formalizatzeko, dagokion laguntza kobratzeko eta beronen ordainagiria egiteko ahalmena eman ere egin beharko du.
- Proiektuak zehazten dituen lanak egiteko lizentziaren eskaeraren kopia.
- Diru-laguntzaren xede den proiektuaren idazketari dagokion faktura eta banku-ordainagiria.
*Fakturak ez baditu oinarrian aipatutako xehetasunak jasotzen, aurrekontua erantsi beharko da, non agertuko diren eskatutako datuak.
*Ordainketak esku-dirutan egin daitezke soilik 1.000€-tik beherako operazioetan. Kasu horietan, obrak egin dituen kontratistak edo enpresak sinatu eta zigilatu beharko ditu fakturak, eta berariaz jaso beharko da haren ordainketa/kobrantza.
*Ordainketa geroratuak: jabeen erkidegoak sinatutako eta onartutako aurrekontua eta enpresa kontratistaren eta jabeen erkidegoaren artean adostutako eta sinatutako ordainketa-konpromiso geroratua (jabeen erkidegorik ez badago, jabe guztiek sinatuta)
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) -Eredu normalizatuaren araberako eskaera; horretan, besteak beste, kontu-korrontearen zenbakia sartu beharko da (eskatzailearena ez den beste izen bat adierazten baldin bada, kontu horren kotitularitatea egiaztatu beharko da), diru-laguntza ordaintzeko, eta obra egiteko lizentzia eta/edo baimena behar bada, haren erreferentzia (eskaera-data, sarrera-erregistroko zenbakia, espediente-kodea, edo erabakiaren data).
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera).
Web

Oharrak

LAGUN DAITEZKEEN JARDUERAK ETA BETEKIZUNAK
Bizitegi-eraikinetan zurezko egituren sostengu-ahalmena bermatzeko beharrezkoak diren zurezko egiturazko elementuak konpontzeko, sendotzeko, sendotzeko eta/edo ordezteko jarduketak definitzeko behar diren proiektu teknikoak idaztea.

Oro har, laguntzak jaso ditzaketen bizitegi-eraikinek gutxienez 50 urteko antzinatasuna izan beharko dute.


BAZTERTZEAK
a) Erantsitako obren definizioa, udalaren iritziz eraikinaren egiturazko segurtasuna bermatzeko beharrezkotzat edo egokitzat jotzen ez badira, eta obra horiek egiteko beharraren ondoriozkoak ez badira.
b) Familia bakarreko edo biko isolatu edo atxikiko eraikinetan egin beharreko obrak definitzea.
c) Jabe bakarreko etxebizitzetako eraikin kolektiboetan egin beharreko obren definizioa, pertsona fisikoa edo juridikoa izan, jabetza horizontalaren erregimenari atxikita egon edo ez.
d) Arrazoi teknikoak edo hirigintzakoak direla medio, eskatutako obra-lizentzia eman ezin zaien jarduketak.
b) eta c) baztertzeko baldintzak ez zaizkie aplikatuko Plan Orokorreko Ondare Arkitektonikoaren Katalogoan sartutako elementuren bat duten edo dauden higiezinei.
Era berean, b) eta c) bazterkeria-baldintza horiek ez zaizkie aplikatuko baserriei, hau da, lurzoru urbanizaezinean dauden eta legez bizitegi-erabilerarako diren eraikin tradizionalei, baldin eta gaur egun nekazaritza-ustiategi bati lotuta badaude edo historikoki lotuta egon badira.

ZENBATEKOA
- Diru-laguntzen zenbatekoak ezin izango du gainditu aurrekontu babesgarriaren 100eko 30 ( % 30), ezta 2.000 € ere.
- Aurrekontu babesgarritzat hartuko da fakturan aurkeztutako proiektua idazteagatiko kostuaren zenbatekoa.
- Aurrekontu babesgarria kalkulatzeko, ez da kontuan hartuko bizitegi-eraikinetan zurezko egituren sostengu-ahalmena bermatzeko udal irizpidearen arabera beharrezkotzat jotzen ez diren obra erantsien kostua.


TRAMITAZIOA ETA ORDAINKETA
- Diru-laguntzak tramitatuko dira eskaerak aurkezten diren hurrenkera errespetatuz, eta diru-laguntza lerro bakoitzerako dagoen kreditua agortu arte onartuko dira eskaerak.
- Diru-laguntzaren guztirako zenbatekoa inola ere ez da izango diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzeko adinakoa, bera bakarrik edo beste subentzio edo laguntzak batuta.
- Balio Erantsiaren Zergaren eta zerga baliokideen kostua dirulaguntzaren pertsona/erakunde onuradunek jasaten dutenean eta hirugarrenei jasanarazi ezin zaienean soilik lagunduko da diruz.
- Diru-laguntza ordainketa bakarrean emango da.
- Ez emateko arrazoi bakarra baliabide ekonomikorik ez dagoelako bada, hurrengo ekitaldian erabaki ahal izango dira beti ere horretarako deialdia egiten bada.

X