2023 Eskaera/ OROIMEN HISTORIKOA BERRESKURATZEKO PROIEKTUEI DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 15.000,00 euro
Hartzaileak Irabazi asmorik gabeko erakundeak
Baldintzak Ikusi deialdiaren berariazko eranskina
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Gauzatu beharreko proiektua deskribatuko duen memoria "MEHI1 Inprimakia"-ren arabera (berariazko inprimakia).
- Eskaera egiten duen erakundearen arduradunaren NANaren fotokopia eta hura legez ordezkatzen duela azaltzen duen ziurtagiria.
- Erakunde eskaera-egilearen Estatutuak eta curriculuma: kideak, helburuak, garatutako jarduerak, eta abar.
- Identifikazio Fiskalaren Kodearen dokumentuaren fotokopia.
- Azkeneko ekitaldiko gainditutako Urteko Kontuak.
- Banku edo aurrezki erakunde batek eginiko dokumentua, erakunde eskaera-egilea hango kontu korronte baten titularra dela agiaztatzen duena.
Web

Oharrak

DIRU-LAGUNTZA JASO DEZAKETEN PROIEKTUAK
Dirulaguntza eskatzen duten proiektuek jarduera hauetako bat edo batzuk izan beharko dituzte:
- Egitateak berreraikitzeko eta 1936-1977 aldiko errepresioarekin lotutako prozesuak dokumentatzeko tokiko ikerketa-jarduerak.
- Egitateak eta pertsonak, batez ere emakumeak, aitortzeko eta oroitzeko ekimenak.
- Irunen jardunaldiak, mintegiak, topaketak edo antzeko ekitaldiak antolatzea.
- Ikus-entzunezko erakusketak, ekoizpenak eta argitalpenen edizioa.
- Udalerriarekin lotutako memoria historikoa transmititzeko programak, belaunaldi gazteenei zuzenduak.

Behar bezala justifikatutako kasuetan izan ezik, ez da dirulaguntzarik emango behar bezala ikertu diren proiektuetarako, ez eta arloaren iritziz interes historiko nahikorik ez duten proiektuetarako ere.

Diruz lagundutako proiektuaren esparruan egin beharreko jardueren berri emago zaio Udalari, aurrerapen handiz.

Proiektu guztiek nazioarteko gomendio eta protokoloekin bat etorri beharko dute, Nazio Batuetako Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoaren 2005/35 ebazpenean ezarritako egia, justizia eta erreparazioaren printzipioak kontuan hartuta.

Salbuespen gisa, aurkeztutako proiektua jarduera multzo batean sartzen ez bada, berezko berezitasuna badu eta jarduera
garatzean gerta daitezkeen gorabeherak estaltzeko aseguru-poliza bat kontratatzea aurreikusten badu gastu bakar gisa, gastu hori oso-osorik diruz lagundu ahal izango da, hala jasotzen duten eranskinen kontsignazioen kargura, espedientearen instrukzio-organoak proposatuta.

X