2023/ BIZITEGI ERAIKINETAN ETA ETXEBIZITZETAN IRISGARRITASUNA HOBETZEKO DIRULAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa Ikusi behaketak (Observaciones)
Hartzaileak Pertsona fisikoak edo Jabeen Komunitateak
Baldintzak 2022eko azaroaren 3etik 2023ko azaroaren 2ra bitartean amaitutako jarduketak eta aurreko deialdian baldintzak betetzen ez zituztenak, baliabide ekonomikorik ez zeudelako.
Jarduketaren amaiera-datatzat hartuko da azken fakturan emandakoa, betiere lehen aipatutako daten artean datatuta.
Udal baimena beharrezkoa da obrak egiten hasi baino lehen.
**BEGIRATU BALDINTZA TEKNIKOAK BERARIAZKO ERANSKINEAN**
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Zuretzat erosoago egiteko eskatu HITZORDUA. Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 02-11-2023
Beharrezko dokumentazioa - Obra amaierako ziurtagiria zuzendaritza fakultatiboak izenpetua, obran zehar berorren ikuskaritza teknikoa derrigorrezkoa izan den kasuan (derrigortasun hori baimenaren erabakian adieraziko da).
- Diru-laguntzaren xedeko obrei buruzko faktura eta haien ordainketaren justifikazioak, eta baita diru-laguntza eskatu dutenen oniritzia ere. Ordainketaren aginduemailea, onuraduna eta zenbatekoa jaso beharko ditu.
*Fakturak ez baditu oinarrian aipatutako xehetasunak jasotzen, aurrekontua erantsi beharko da, non agertuko diren eskatutako datuak.
*Ordainketak esku-dirutan egin daitezke soilik 1.000€-tik beherako operazioetan. Kasu horietan, obrak egin dituen kontratistak edo enpresak sinatu eta zigilatu beharko ditu fakturak, eta berariaz jaso beharko da haren ordainketa/kobrantza.
*Ordainketa geroratuak: jabeen erkidegoak sinatutako eta onartutako aurrekontua eta enpresa kontratistaren eta jabeen erkidegoaren artean adostutako eta sinatutako ordainketa-konpromiso geroratua (jabeen erkidegorik ez badago, jabe guztiek sinatuta)
*Fakturaren edo ordainagiriaren titulartasuna eta eskatzailearena bat ez badatoz, bi pertsonen arteko harremana justifikatu beharko da (jatorrizko kontuaren titularkidetasuna, bigarren mailarainoko ahaidetasuna, bizikidetza...).

Hurrengo kasuetan, gainera:
*Igogailua lehen aldiz instalatzea: ITE
*Jabeen Komunitate bezala eratuta badago:
- Komunitatearen IFZ zenbakia eta akta, obrak/instalazioa egiteko erabakia jasotzen duena eta administrariari edo presidenteari komunitatea ordezkatzeko, dagokion laguntza kobratzeko eta haren ordainagiria igortzeko ahalmena ematen diona.
*Jabeen Komunitatea eratuta EZ badago:
- Eraikinaren jabe guztien NANaren fotokopia edo identifikazio-dokumentua.
*Pertsona desgaituak edo mugikortasun arazoak dituztenak bizi direla egiaztatzea:
GFAren egiaztagiria.

*70 urtetik gorako pertsona bizi dela egiaztatzea:
NANaren fotokopia.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eredu normalizatuaren araberako eskaera; horretan, besteak beste, kontu-korrontearen zenbakia sartu beharko da (eskatzailearena ez den beste izen bat adierazten baldin bada, kontu horren kotitularitatea egiaztatu beharko da), diru-laguntza ordaintzeko, eta obra egiteko lizentzia eta/edo baimena behar bada, haren erreferentzia (eskaera-data, sarrera-erregistroko zenbakia, espediente-kodea, edo erabakiaren data).
- Eskatzailearen NAN/AIZ.
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera).
Web

Oharrak

DIRU-LAGUNTZA JASO DEZAKETEN JARDUERAK

- Igogailuak lehen aldiz instalatzea etxebizitzetan.
Diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa: aurrekontu lagungarriaren %30 gehienez, 25.000 euroko mugarekin.

- Igogailu bereziak (plataforma bertikalak, eskailerak saihesteko plataformak, eskailerak saihesteko aulkiak), arranpak eta bide publikotik ezkaratzera nahiz ezkaratzetik igogailura joateko egon daitekeen desnibela gainditzeko beste edozein.
Diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa: aurrekontu lagungarriaren %30 gehienez, 12.000 euroko mugarekin.

- Pasabideak/ateak egokitzeko obrak egitea: zabalera, norabidea … eta/edo beharrezko mekanismoak/elementuak instalatzea (argi-etengailuak, atezain automatikoa, irekitzeko dispositiboak, …)
Diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa: aurrekontu lagungarriaren %30 gehienez, 12.000 euroko mugarekin.

- Banaketa-hormak aldatzeko obrak, espazioetarako irisgarritasuna hobetzeko eta bainugeletako barrualdeak hobetzeko: bainuontziak dutxekin, pasoko ateekin, komunen egokitzapenarekin eta abarrekin ordezkatzea, eta segurtasun-elementu finkoak instalatzea, hala nola bainuontziko eserlekuak, txorrotak, holtzak, barrak eta/edo euskarriak.
Diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa: aurrekontuaren %30ekoa izan ahalko da gehienez edo 900 euro gehienez. Obra zibileko kontrataren aurrekontua hartuko da diruz lagundu daitekeen aurrekontutzat.


DIRU-LAGUNTZARIK JASO EZIN DUTEN JARDUERAK:
- Aipatutako lau motetako instalazioak ordezkatzeko eta/edo mantentzeko lanak
- Udalaren iritziz higiezinetako irisgarritasuna hobetzeko beharrezkoak edo egokiak ez diren lan gehigarriak
- Apaingarriak edo altzariak, armairuak, ispiluak, halogenoak edo antzekoak instalatzeko lanak
- Familia bakarreko edo bi familiako etxeetan, etxe bakartuetan edo elkarri atxikitako etxeetan egiten diren lanak eta
horrelakoetan gauzatzen diren proiektuak
- Sustatzaileek edo kontratistek berek egindako eraikin berrietan egiten diren lanak eta horrelakoetan gauzatzen diren
proiektuak
- Jabe bakarraren etxebizitza eraikin kolektiboetan egiten diren lanak eta horrelakoetan gauzatzen diren proiektuak, jabea pertsona fisikoa izan zein pertsona juridikoa izan, jabetza horizontalaren erregimenari atxikita egon edo ez.
- Arrazoi teknikoak edo hirigintzakoak direla-eta eskatutako obra-lizentzia eman ezin zaien jarduketak deskribatzen
dituzten proiektuak.


ERAIKIN ERRESIDENTZIALEN BALDINTZAK
* 2000 urtea baino lehen eraikitakoak eraikinak izan behar dira.
* Behe solairua gehi beste bi solairu baino gehiagoko altuera (BS+2)
Eraikinen antzinatasun eta altuera baldintzen salbuespenak:
- Mugikortasun murritzeko pertsonak bizi diren eraikinak, beti ere egoera horretan aurkitzen badira etxebizitza okupatu ondoren edo 70 urtetik gorakoak badira.

TRAMITAZIOA ETA ORDAINKETA
- Diru-laguntzak tramitatuko dira eskaerak aurkezten diren hurrenkera errespetatuz, eta diru-laguntza lerro bakoitzerako dagoen kreditua agortu arte onartuko dira eskaerak.
- Diru-laguntzaren guztirako zenbatekoa inola ere ez da izango diruz lagundutako jardueraren kostua gainditzeko adinakoa, bera bakarrik edo beste subentzio edo laguntzak batuta.
- Balio Erantsiaren Zergaren eta zerga baliokideen kostua dirulaguntzaren pertsona/erakunde onuradunek jasaten dutenean eta hirugarrenei jasanarazi ezin zaienean soilik lagunduko da diruz.
- Diru-laguntza ordainketa bakarrean emango da.
- Ez emateko arrazoi bakarra baliabide ekonomikorik ez dagoelako bada, hurrengo ekitaldian erabaki ahal izango dira beti ere horretarako deialdia egiten bada.

X