2022/ SALTEGIETAN EFIZIENTZIA ENERGETIKOA ETA IRISGARRITASUNA HOBETZEKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa Ikusi behaketak (Observaciones)
Hartzaileak Jarduerak Irungo saltegietan. Establezimendu handiak ez dira sartzen.
Baldintzak Eskaera egiten den unean amaituta dauden jarduerak.
Udal baimena beharrezkoa bada, obrak egiten hasi baino lehen lortuta edukiko da. 2018ko urriaren 30az geroztik bukatuta egongo dira jarduerak.
**BEGIRATU BALDINTZA TEKNIKOAK OINARRIETAN**
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac) eskatzailearen edo Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 09-06-2022
Epe amaiera data 02-11-2022
Beharrezko dokumentazioa - IFKren fotokopia.
- Eskatzailearen edo enpresa/kolektibo eskatzailearen arduradunaren NANaren fotokopia.
- Faktura xehetua (begiratu zehaztasunak oinarrietan) eta banku-ordainagiriak:
*Fakturak ez baditu oinarrian aipatutako xehetasunak jasotzen, aurrekontua erantsi beharko da, non agertuko diren eskatutako datuak.
*Ordainketak esku-dirutan egin daitezke soilik 1.000€-tik beherako operazioetan. Kasu horietan, obrak egin dituen kontratistak edo enpresak sinatu eta zigilatu beharko ditu fakturak, eta berariaz jaso beharko da haren ordainketa/kobrantza.
*Ordainketa geroratuak: jabeen erkidegoak sinatutako eta onartutako aurrekontua eta enpresa kontratistaren eta bezeroaren artean adostutako eta sinatutako ordainketa-konpromiso geroratua.
- Enpresa/kolektiboa dagozkion erregistroetan inskribatu den ziurtagiria.

1) Instalazioetan efizientzia energetikoa hobetzea edo barneko argiztapena berritzea bada, gainera:
- Instalazioaren memoria eta xehetasun teknikoak, efizientzia energetikoa hobetzea justifikatuz txosten tekniko batek edo baimendutako instalatzaileak abalatuta. (Eraikinen Instalazio Termikoen Araudia bete behar duten instalazioen justifikaziorako: ikusi deialdia)
- Hondakinen kudeaketa egokia egitearen justifikazioa, indarrean dagoen araudiak hala eskatzen baldin badu.

2) Irisgarritasuna hobetzen bada, gainera:
- Obra amaierako ziurtagiria teknikari zuzendariak izenpetua, edo bere esku hartzea derrigorrezkoa ez bada, obra amaieraren aitorpena.
- Instalazio/obren eta aurrekontuaren ezaugarrien laburpen orria (berariazko ereduaren arabera) eta aurrekontua.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria: Bertan adierazi beharko da, besteak beste, Obra baimenaren erreferentzia (eskaera data, sarrera erregistro zenbakia, espediente kodea, erabakiaren zenbakia edo data), arautegiaren arabera beharrezkoa balitz.
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera).
- Ordezkariaren/eskatzailearen zinpeko adierazpena, eredu normalizatuaren arabera, jasotako beste laguntza eta diru-laguntza batzuei buruz eta horien kopuruak, emateko egindako ebazpenekin batera.
Web

Oharrak

DIRU-LAGUNTZA JASO DEZAKETEN JARDUERAK
Irisgarritasuna hobetzea establezimendu komertzialetan (igogailuak edota igogailu bereziak instalatzea, arranpak, lokalen irisgarritasuna hobetzeko bestelako obrak...)

DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKO MAXIMOA:
Laguntza jaso dezakeen aurrekontuaren %30a, 2.400 euroko mugarekin.

TRAMITAZIOA ETA ORDAINKETA
- Diru-laguntzak tramitatuko dira eskaerak aurkezten diren hurrenkera errespetatuz, eta diru-laguntza lerro bakoitzerako dagoen kreditua agortu arte onartuko dira eskaerak.
- Diru-laguntzaren zenbatekoa -hura bakarrik hartuta edo beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batuta- inola ere ez da izango diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa.
- Balio Erantsiaren Zergaren eta zerga baliokideen kostua dirulaguntzaren pertsona/erakunde onuradunek jasaten dutenean eta hirugarrenei jasanarazi ezin zaienean soilik lagunduko da diruz.
- Diru-laguntza ordainketa bakarrean emango da.
- Ez emateko arrazoi bakarra baliabide ekonomikorik ez dagoelako bada, hurrengo ekitaldian erabaki ahal izango dira beti ere horretarako deialdia egiten bada.

X