2022 Justifikazioa / EUSKARAZKO ALDIZKARI BAT ARGITARATZEKO DIRU-LAGUNTZA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 20.000 euro
Hartzaileak Baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak
Baldintzak Begiratu deialdia
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 01-02-2022
Epe amaiera data 27-01-2023
Beharrezko dokumentazioa - Kontu justifikatiboa (ereduaren arabera)
- Faktura zerrenda (ereduaren arabera)
- Fakturak
- Proiektuaren Memoria (D eranskineko gidaren arabera)
- Publizitatearengatik urte osoan jasotako guztirako diru-kopurua (faktura zerrenda eta fakturak)
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Euskarako diru-laguntzak justifikatzeko inprimakia (C eranskina)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

Diru-laguntzaren onuradunak bi-hilabetez behin edo argitaratutako aldizkariaren lau zenbakiko gastu-justifikazio bat aurkeztuko du.

Amaierako justifikazioa 2023ko urtarrilaren 27 baino lehen aurkeztu beharko da.

Memoria eta gastuaren justifikazioa ez badira adierazitako epean aurkezten, onuradunak Udalari itzuli beharko dio ordura arte kobratutako zenbatekoa.


BATERAGARRITASUNAK ETA BATERAEZINTASUNAK

Laguntza hauek bateraezinak dira Udal honek ematen dituen eta xede bererako diren beste edozeinekin.

Deialdi honetatik lortzen den diru-laguntza bateragarria izango da beste edozein Administrazio Publiko edo Erakunde Pribatutik lortu daitekeenarekin, beti ere horien guztien eta beste diru-sarrera guztien batuketak ez badu diru-laguntzaren xede den gastuaren %100a gainditzen.

X