2022 Eskaera/ GIZARTE ONGIZATEAREN ESKUMENEN ESPARRUAN JARDUKETAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 61.176,00 euro
Hartzaileak Irunen gizarte programak garatzen dituzten irabazi gabeko asmoko elkarteak
Baldintzak - Beren programa sozialak udalerriko adineko pertsonei begira garatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteek izango dute dirulaguntzak eskatzeko aukera, dirulaguntzen oinarrietan azaltzen diren baldintzetan.
- Ondorio horietarako, irabazi-asmorik gabeko erakundetzat joko dira elkartearen xedearekin bat datozen jarduerak garatu eta horietatik lortzen diren etekinak elkarteak dituen helburuetarako inbertitzen dituztenak.
- Entitate horiek indarrean dagoen legediaren arabera eratuak egongo dira eta dagokion Erregistroan (Elkarteen Erregistro Orokorra edo Fundazioen Erregistroa).
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-06-2022
Epe amaiera data 08-07-2022
Beharrezko dokumentazioa - Eskaerarako Memoria (berariazko ereduaren arabera, aurrekontua barnean hartzen duena.)
- Identifikazio fiskaleko kodearen (IFK) agiriaren fotokopia
- Erakunde eskatzailearen estatutuak
- Zenbait kopuru aurreratzeko eskatuz gero, horren beharra eta eskaturiko kopuruak egiaztatzen dituen txostena aurkeztuko da.
Web

Oharrak

DIRUZLAGUNDUTAKO JARDUERAK ETA ZENBATEKOA:
- Gizarte sustapena eta gizarteratzea. Immigrazioa eta dibertsitatearen kudeaketa: 10.000€
- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: 14.800€
- Eremu soziosanitarioa: 6.176€
- Lehen mailako beharrei arreta: 30.200€

X