PADRONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTIVA Y URBANA.- Exposición pública

Arlo arduraduna ÁREA DE IMPULSO DE CIUDAD, ECONOMÍA Y HACIENDA
Onarpen data 12-05-2022
Argitaratze data 17-05-2022
Web orrian argitaratutako data 17-05-2022
Epearen hasiera 18-05-2022
Epearen amaiera 20-06-2022
Iragarki mota Exposición pública
Non argitaratuta BOG: 17-05-2022 nº92;
Web

Oharrak

Alkatetza-Lehendakaritza honek aurtengo maiatzaren 12an 2022. urteko ekitaldiko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren errolda (landatarra eta hiritarra) onartu du, eta Gipuzkoako Hazienda Lokalak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14. artikuluaren arabera informazio publikora jarri da.

a) Dokumentu horiek erakutsiko diren lekua: Udal Ogasun Bulegoan.
b) Aztertzeko epea: hilabete, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
c) Desadostasuna adierazteko epea: hilabete, b) puntuan adierazi bezala zenbatuta, arauzko berrezartze-errekurtsoaren bitartez.
d) Aurkezteko lekua: H.A.Z Bulegoetan. Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 legeko 16 artikuluak adierazten dituen lekuetan ere aurkez daitezke.
e) Erreklamazioa aurkeztu behar zaion Organoa: Alkatea.
f) Errekurtsoa aurkeztearen ondorioak: aipatutako Foru Araua ren 14.2. artikuluan xedatutakoak.

Eta horren berri ematen da, denek jakin dezaten.
Irun, 2022ko maiatzaren 12a.—Ogasuneko teknikaria


---------------------------------------------------


Aprobado por la Alcaldía-Presidencia con fecha 12 de mayo del corriente año el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (rústica y urbana) del ejercicio 2022 de este término municipal, se someten a exposición pública en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 de la Norma foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales.

a) Lugar donde se hallan de manifiesto: en la oficina de Hacienda de este Ayuntamiento.
b) Plazo para examinarlo: un mes contado a partir del siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
c) Plazo para manifestar disconformidad: un mes computado en la forma que se indica en el extremo b), mediante la interposición del preceptivo recurso de reposición.
d) Lugar de presentación: en las oficinas del S.A.C. También podrán presentarse en los lugares que señala el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015.
e) Órgano ante el que se recurre: Alcalde.
f) Efectos de la interposición del recurso: los dispuestos en el art. 14.2 de la Norma Foral citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Irun, a 2 de mayo de 2022.—La técnico de Hacienda.

X