MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE COMPORTAMIENTO CÍVICO Y SOBRE USO, OCUPACIÓN Y LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA.- Aprobación definitiva

Arlo arduraduna SECRETARÍA, SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTRATACIÓN
Onarpen data 31-01-2022
Argitaratze data 22-06-2022
Web orrian argitaratutako data 22-06-2022
Iragarki mota Aprobación definitiva
Non argitaratuta BOG: 22-06-2022 nº118;
Web

Oharrak

2022ko urtarrilaren 31n, Bide publikoaren erabilera, okupazioa eta garbiketa arautzen duen gizalegezko jokabideari buruzko Udal Ordenantzaren Aldaketari hasierako onespena eman zion eta, dokumentu hori jendaurrean jartzeko epea igaro denez alegaziorik jaso gabe, Ordenantzaren aldaketa behin betiko onetsitzat jotzen da eta aldaketaren testu osoa honako hau da:

ERANSKINA
Bide publikoaren erabilera, okupazioa eta garbiketa arautzen duen gizalegezko jokabideari buruzko Udal Ordenantzaren aldaketa.

1. 53. artikuluari 6. puntua gehitzen zaio, eta honela geratzen da idatzita:

«53.6. Ostalaritzako elementu lagungarri gisa mahai borobilak edo karratuak jarri ahal izango dira, altuak, gehienez 50 zm-rainoko aldea edo diametroa dutenak, bi aulki edo aulkitxorekin eta 2 m²-ko okupazio-azalera izango dute tasari dagokionez.»

Guztiek jakin dezaten argitara ematen da.
Irun, 2022ko ekainaren 13a.—Idazkaritza Orokorreko eta Zerbitzu Juridikoetako teknikaria.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Transcurrido el plazo de exposición pública al que ha sido sometida la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal sobre Comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de enero de 2022, definitivamente la modificación de la misma, siendo el texto íntegro de la modificación el siguiente:

ANEXO
Modificación de la Ordenanza Municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública.

1. Se añade un punto 6 en el artículo 53 con la siguiente redacción:

«53.6. Se podrán instalar como elementos auxiliares de hostelería mesas redondas o cuadradas, altas, de hasta 50 cm de lado o diámetro máximo con dos sillas o taburetes y una superficie de 2 m² de ocupación a efectos de tasa.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Irun, a 13 de junio de 2022.—La técnica de Secretaría General y SS.JJ.

X