LICITACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL (finca Siutz).

Arlo arduraduna ÁREA DE IMPULSO DE CIUDAD, ECONOMÍA Y HACIENDA
Onarpen data 20-05-2021
Argitaratze data 28-05-2021
Web orrian argitaratutako data 28-05-2021
Epearen hasiera 29-05-2021
Epearen amaiera 28-06-2021
Iragarki mota Contratación: Convocatoria
Non argitaratuta BOG: 28-05-2021 Nº99;
Web

Oharrak

LIZITAZIO IRAGARKIA.
Udal jabetzakoa den «Siutz finka» izeneko orubearen azaleraren errentamendua ganaduak bazkatzeko.

1. Esleitzailea.
a) Erakundea: Irungo Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen arloa: Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun arloa.
c) Dokumentazioa eta informazioa lortzea:
1.— Kontratatzailearen profilaren interneteko helbidea: www.irun.org.
2.— Bulegoa: Herritarrentzako Arreta Zerbitzua –SAC/HAZ–.
3.— Helbidea: San Martzi al kalea, 2. Posta kodea eta herria: 20304 Irun.
4.— Telefonoa: 943.505.311.
5.— Faxa: 943.505.657.
6.— Posta elektronikoa: sac.010@irun.org.
7.— Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko azken eguna: hogeita hamar (30) egun natural, lizitazio-iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik hasita.
d) Espediatearen zenbakia: 2020ZZAA0009.


2. Kontratuaren xedea. Iraupena.
a) Mota: Jabari publikoko emakida.
b) Xedearen deskribapena: Udal jabetzakoa den «Siutz finka» izeneko orubearen azaleraren errentamendua ganaduak bazkatzeko.
c) Lotekako banaketa: Ez.
d) Iraupena: Hamar (10) urte.
e) Luzapena onar tzea: Ez.
f) Kodea.
g) Lekua: «Siutz Baserriko Orubea» (Udal Ondasun Inbentarioa 1. Epigrafea Matrikula 228).

3. Tramitazioa, eta esleitzeko prozedura.
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Lehiaketa.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia.
3.300 €.

5. Baldintza ekonomikoak. Kanona.
Urteko gutxieneko kanona 330 eurokoa izango da (BEZ sartu gabe).
Zenbatekoa, guztira: 399,30 euro/urte.


6. Bermeak.
Behin betikoa: 1.000 euro.

7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.
a) Aurkezteko azken eguna: hogeita hamar (30) egun natural, lizitazio-iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldin tza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 10. klausulan eskatutakoa.
c) Aurkezteko lekua:
— Leihatilan, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (San Martzial kalea, 2) (lanegunetan eta jendearen tza ko ordutegian. AURRETIKO HITZORDUA BEHARREZKOA DA).
— Posta ziurtatuz, helbide honetara: Irungo Udala, San Juan Harria plaza 1, 20304 Irun. Erreferentzia: Udal jabetzakoa den «Siutz finka» izeneko orubearen azaleraren errentamendua ganaduak bazkatzeko.

8. Eskeintzen irekitzea.
a) Erakundea: Udaletxea (Batzorde Aretoa).
b) Helbidea: San Juan Harria enparantza, 1.
c) Herria: Irun.
d) Data: Proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo asteko ostegunean. Egun hori, bulegoetako egutegiaren arabera laneguna ez balitz, irekitzeko ekitaldia hurrengo lanegunera atzeratuko da.
e) Ordua: 10:00etan.

9. Beste zenbait argibide.
— Administrazio Klausula Berezien eta Ezaugarri Teknikoen

Plegua lizitatzaileen eskura dago, lehen adierazitako lekuan.Irun, 2021eko maiatzaren 20a.—Ogasun teknikaria.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANUNCIO DE LICITACIÓN.
Arrendamiento de superficie para lugar de recreo de ganado en parcela de propiedad municipal «finca Siutz».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Irun.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Impulso de ciudad, Economía y Hacienda.
c) Obtención de documentación e información:
1.— Dirección de internet del perfil del contratante: www.irun.org.
2.— Dependencia: Servicio de Atención Ciudadana –SAC–.
3.— Domicilio: C/ San Marcial, 2. Código postal y localidad: 20304 Irun.
4.— Teléfono: 943.505.311.
5.— Fax: 943.505.657.
6.— Correo electrónico: sac.010@irun.org.
7.— Fecha límite de obtención de documentación e información: Treinta (30) días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
d) N.º de expediente: 2020ZZAA0009.


2. Objeto de la concesión. Duración.
a) Tipo: Concesión Demanial.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de superficie para lugar de recreo de ganado en parcela de propiedad municipal «finca Siutz».
c) División por lotes: No.
d) Duración: Diez (10) años.
e) Admisión de prórroga: No.
f) Código.
g) Lugar: «Solar Caserío Siutz» (Inventario municipal de bienes Epígrafe 1 Matrícula 228).


3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).


4. Valor estimado del contrato. 3.300 €.

5. Condiciones económicas. Canon.
Se establece un canon anual mínimo de 330 euros/año (IVA no incluido).
Importe total: 399,30 euros/año.


6. Garantías.
Definitiva: 1.000 euros.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Treinta (30) días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 10.ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.
c) Lugar de presentación:
— En ventanilla, en el Servicio de Atención Ciudadana –SAC–(C/ San Marcial, n.º 2) (en días laborables y durante el horario de apertura al público. NECESARIA CITA PREVIA).
— Por correo certificado, a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Irun, Plaza de San Juan Harria 1, 20304 Irun. Referencia: Arrendamiento de superficie para lugar de recreo de ganado en parcela de propiedad municipal «finca Siutz».


8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Casa Consistorial (Sala de Comisiones).
b) Domicilio: Plaza San Juan Harria, 1.
c) Localidad: Irun.
d) Fecha: Jueves de la semana siguiente a aquélla en que finalice el plazo de presentación de proposiciones. En caso de que ese día resulte inhábil según el calendario de oficinas, la apertura se pospondrá al siguiente día hábil.
e) Hora: 10:00 horas.


9. Otras informaciones.
— El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas se hallan a disposición de los licitadores en el lugar antes indicado.

Irun, a 20 de mayo de 2021.—La técnica de Hacienda.

X