MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS Y VELADORES EN LA VÍA PÚBLICA.- Aprobación definitiva

Departamento responsable SECRETARÍA, SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTRATACIÓN
Fecha de aprobación 31-01-2022
Fecha de publicación 22-06-2022
Fecha de publicación en web 22-06-2022
Tipo de anuncio Aprobación definitiva
Publicado en BOG: 22-06-2022 Nº 118;
Web

Observaciones

Osoko bilkurak 2022ko urtarrilaren 31ko bilkuran erabaki zuen bide publikoan terrazak eta mahaitxoak jartzea arautzean duen Udal Ordenantzaren aldaketaren hasierako onespena. Testua jendaurrean egoteko epea igarota, aurkeztutako alegazioak ebatzi dira eta aurkitutako errore materialak zuzendu dira, eta Ordenantzaren aldaketa behin betiko onetsitzat jotzen da.
Aldaketaren testu osoa GAO IRAGARKIAN atxikituta.

Guztiek jakin dezaten argitara ematen da.
Irun, 2022ko ekainaren 13a.—Idazkari tza Orokorreko eta Zerbi tzu Juridikoetako teknikaria.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Transcurrido el plazo de exposición pública al que ha sido sometida la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas y veladores en la vía pública, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de enero de 2022, una vez resueltas las alegaciones formuladas y rectificados los errores materiales existentes, se considera aprobada definitivamente la modificación de la misma, siendo el texto integro el que se anexa en el ANUNCIO BOG.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Irun, a 13 de junio de 2022.—La técnica de Secretaría General y SS.JJ.

X