Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Vive Irun

A tu servicio

Conoce Irun

Tu ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Martes, 11 Agosto 2020 Consulta el tiempo metereológico Callejero Twitter Youtube RSS Instagram

Farmacia de guardia

 • Día(09:00-22:00)
  I. LARRINAGA
  Juan Vollmer, 21
  T. 943622613

 • Noche(22:00-09:00)
  M. D. BARRIO - M. J. ORMAZABAL
  Pío XII, 3
  T. 943615609

 • Calendario del año 2020
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Pleno Municipal, 24 de junio, 9:30h.

Gai Zerrenda

1.
2020ko otsailaren 28an eta ekainaren 12an egindako bilkuren aktak onestea.

ALKATETZATIK

2.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
3.
Alkatetzako 597 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 2020ko Aurrekontu Orokorraren barruan 8 zenbakiko kreditu aldaketaren inguruko espedientearen onespenari loturik. Esp.: 2020PPTO0009 pdf
4.
2020ko bigarren hiruhilabeteko aurrekontu exekuzioaren berri ematea. Esp.: 2020EJEP0002 pdf
5.
Alkatetzaren 587. Ebazpena berraztertzea: Azken Portu eta Artaleku kiroldegietako instalazioen kudeketarako eta ustiapenarako kontratuaren exekuzio ezintasun aitorpena altxatzea. Esp.: 2011ZZAA0028 pdf
6.
Alkatetzaren 595. Ebazpena berraztertzea: esleitutako kontratua gauzatzeko ezinezkotasuna kentzea honako kontraturako: Irungo Udalerrian markesinak, garraio publikoko geralekuak eta informazio-euskarri salbuetsiak (Mupi) fabrikatzea, hornitzea eta instalatzea eta horien mantentze-lanak egin eta publizitatea ustiatzea. Esp.: 2018ZAUN0005 pdf

OGASUNA, GARAPEN EKONOMIKOA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE HARTZEA ETA AUZOETATIK

7.
Ama Xantalen udal egoitza eta eguneko zentroa dauden udal higiezina Gipuzkoako Foru Aldundiari doan lagatzeko proposamena. Espdte. kodea: 2020PATR0002 pdf
8.
Irungo udalean behin-behineko lan-poltsak kudeatzeko ARaudia hasieran onartzea. Espdte. kodea: 2020CORY0030 pdf

GIZARTE ONGIZATEA, HEZKUNTZA, MUSIKA ETA GAZTERIATIK

9.
2020-2024 Adikzioak Prebenitzeko IV Tokiko Plana onartzea. Espdte. kodea: 2020CORY0030 pdf

HIRIGINTZA, GARAPEN JASANGARRIA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOTIK

10.
Hego ingurubidearen 1. Fasearen eta Euskal Herria hiribiderekin loturaren egikaritze proiektuaren 1. Zenbakiko Proiektua Aldatua onestea eta lan horiek egikaritzeko sinatutako kontratua aldatzea. pdf

UDAL TALDEETATIK

11.
EAJ/PNV udal taldeak Udal Araudi Organikoa eguneratzeri buruz aurkeztutako mozioa. pdf
12.
Zenbait udal taldek sinatutako mozioa, Artia auzoko Juan Thalamas Labandibar kaleko ezkien lerrokadura kontserbatu, mantendu eta zaintzeari buruzkoa. pdf

13.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

1.
Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 28 de febrero y 12 de junio de 2020.

DE ALCALDÍA

2.
Propuesta de modificación de Ordenanza reguladora de precios públicos. pdf
3.
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía no 597 en relación a la aprobación del expediente de modificación de créditos número 8 dentro del Presupuesto General de 2020. Exp.: 2020PPTO0009 pdf
4.
Dación de cuenta de la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2020. Exp.: 2020EJEP0002 pdf
5.
Ratificación de la Resolución de Alcaldía 587: Levantar la declaración de imposibilidad de ejecución del contrato relativo a la Gestión y explotación de las instalaciones de los polideportivos municipales Azken Portu y Artaleku. Exp.: 2011ZZAA0028 pdf
6.
Ratificación de la Resolución de Alcaldía 595: Levantar la declaración de imposibilidad de ejecución del contrato para la fabricación, suministro e instalación de marquesinas, postes de paradas de transporte público y soportes de información exentos (Mupi's), en el término municipal de Irun, así como la explotación publicitaria y su mantenimiento. Exp.: 2018ZAUN0005 pdf

DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BARRIOS

7.
Propuesta para la cesión gratuita a la Diputación Foral de Gipuzkoa del inmueble de propiedad municipal en donde se ubica la Residencia municipal Ama Xantalen y el Centro de día. Cod. Expdte.: 2020PATR0002 pdf
8.
Aprobación inicial del Reglamento para la gestión de las bolsas de trabajo temporal en el Ayuntamiento de Irun. Cod. Expd.: 2020CORY0030 pdf

DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, MÚSICA Y JUVENTUD

9.
Aprobación del IV Plan Local de Prevención de Adicciones 2020-2024. Cod. Expd.: 2020CORY0030 pdf

DE URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

10.
Aprobación del "Proyecto Modificado nº 1 del Proyecto de ejecución de la 1ª fase de la Ronda Sur y conexión con la Avda. Euskal Herria" y aprobación de la modificación del contrato suscrito para la ejecución de las obras. pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

11.
Moción presentada por el Grupo Municipal EAJ/PNV sobre la actualización del Reglamento Orgánico Municipal. pdf
12.
Moción suscrita por varios Grupos Municipales sobre la preservación, mantenimiento y cuidado de la alineación de tilos en la calle Juan Thalamas Labandibar del barrio de Artia. pdf

13.
Ruegos y preguntas.

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52