Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Vive Irun

A tu servicio

Conoce Irun

Tu ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Domingo, 28 Febrero 2021 Consulta el tiempo metereológico Callejero Twitter Youtube RSS Instagram

Farmacia de guardia

 • Día(09:00-22:00)
  F. ECHEVESTE
  Luis Mariano, 4
  T. 943621441

 • Noche(22:00-09:00)
  M. S. GONZÁLEZ
  Uranzu, 2
  T. 943620791

 • Calendario del año 2021
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Pleno Municipal, 26 de febrero, 9:30h.

Gai zerrenda

1.
2020ko urriaren 30ean egindako bilkuraren akta onestea.


ALKATETZATIK

2.
Zinegotzi karguaz jabetzea.pdf
3.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
4.
Udalbatzak kide anitzeko organoan izango duen ordezkaria izendatzeko proposamena. pdf
5.
Kredituak aldatzeko 21. espedientea onesten duen Alkatetzaren 2020ko abenduaren 29ko 1309 zenbakiko Ebazpenaren kontu ematea. Esp: 2020PPTO0022 pdf

OGASUNA, GARAPEN EKONOMIKOA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE HARTZEA ETA AUZOAK ARLOTIK

6.
Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantzarenaldaketa. Esp. Kod.: 2021TAPR0002 pdf
7.
Hiri garraio kolektiboko zerbitzu publikoa emateagatik zergaz kanpoko izaera publikoko ondare prestazioa arautzen duen udal Ordenantzaren aldaketa. Esp. Kod.: 2021TAPR0004 pdf

GIZARTE ONGIZATEA, HEZKUNTZA, MUSIKA ETA GAZTERIATIK

8.
Irungo Haur eta Nerabeen I.Udal Plana, 2021-2024 onesta. Esp. Kod.: 2021JACT0001 pdf

HIRIGINTZA, GARAPEN JASANGARRIA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOA ARLOTIK

9.
Larretxipi kaleko 6 zbko eta 8 zbko Xehetasun Azterketa. Behin betiko onarpena. Esp. Kod.: 2020PEDE0001 pdf
10.
Plan Berezia EU-3 ERNAUTENEA BERRIko P-2 a, P-2 b eta P-4 lurzatietan (8.2.01 A sektoreko Plan Partziala (Zaisa III). Behin betiko onarpena. Esp. Kod: 2019PLES0004 pdf
11.
Alkatetzaren 2021eko otsailaren 15eko 90 zenbakiko ebazpenaren kontu ematea berretsi dezan. Esp. Kod: 2018ZAUN0044 pdf

UDAL TALDEETATIK

12.
Irungo EH-Bildu udal taldeak aurkeztutako Muga-Pasabideen itxierari buruzko mozioa. Esp. Kod: 2021CORS0007 pdf

GIZARTE TALDEAK

13.
Asociación Zambra - Iniciativas Acción Social elkarteak aurkeztutako mozioa kalean lo egiten duen jendeari buruzkoa. Esp. Kod: 2021CORS0008
Irungo Sozialistak eta Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza/IU udal taldeek aurkeztutako mozio alternatiboa kalean bizi diren pertsonei buruzkoa. pdf

14.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

1.
Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 30 de octubre 2020.

DE ALCALDÍA

2.
Toma de posesión del cargo de concejal. pdf
3.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local.pdf
4.
Propuesta de nombramiento de representante de la Corporación en Órgano Colegiado. pdf
5.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1309 de fecha 29 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos número 21. Cód. Exp: 2020PPTO0022 pdf

DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BARRIOS

6.
Modificación de la Ordenanza reguladora de Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Cód.Exp.: 2021TAPR0002 pdf
7.
Modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de transporte colectivo urbano. Cód.Exp.: 2021TAPR0004 pdf

DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, MÚSICA Y JUVENTUD

8.
Aprobación del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Irun, 2021-2024. Cód.Exp.: 2021JACT0001 pdf

DE URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

9.
Estudio de Detalle en LARRETXIPI 6 y 8. Aprobación definitiva. Cód.Exp.: 2020PEDE0001 pdf
10.
Plan Especial en las parcelas P-2 a, P-2 b y P-4 de la EU-3 ERNAUTENEA BERRI (Plan Parcial del sector 8.2.01 A (Zaisa III).- Aprobación definitiva. Cód.Exp.: 2019PLES0004 pdf
11.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 90 de fecha 15 de febrero de 2021 para su ratificación. Cód.Exp.: 2018ZAUN0044 pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

12.
Moción presentada por el Grupo Municipal Irungo EH-Bildu sobre el cierre de pasos fronterizos. Cód.Exp.: 2021CORS0007 pdf

COLECTIVOS SOCIALES

13.
Moción presentada por la Asociación Zambra - Iniciativas Acción Social sobre las personas que duermen en la calle. Cód.Exp.: 2021CORS0008
Moción alternativa presentada por los grupos municipales Socialistas de Irun y Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza/IU sobre personas en calle. pdf

14.
Ruegos y preguntas.

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52