Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Vive Irun

A tu servicio

Conoce Irun

Tu ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Lunes, 22 Octubre 2018 Consulta el tiempo metereológico Callejero Twitter Youtube RSS Instagram

Farmacia de guardia

 • Día(09:00-22:00)
  BERROA GÓMEZ Maria Eugenia
  República Argentina, 15
  T. 943623028

 • Noche(22:00-09:00)
  M. GARCIA MARTINEZ (Fermín Calbetón)
  Navarra, 1
  T. 943622761

 • Calendario del año 2018
Logotipo Ayuntamiento de Irun
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Pleno Municipal - Casa Consistorial, 28 septiembre, 9:30h.

Gai zerrenda

1.
2018ko martxoaren 23an, apirilaren 25ean eta ekainaren 12an egindako bilkuren aktak onestea.

ALKATETZATIK

2.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
3.
Alkatearen 1507 zenbakiko ebazpenaren inguruan kontu ematea, 8. kreditu aldaketarako espedientea onartzen duena. Espediente kodea: 2018PPTO0010. pdf
4.
Alkatearen 1728 eta 1860 zenbakiko ebazpenen inguruan kontu ematea, Ikerketa Batzordean ordezkari udalkideko batzuk adskribitzeari buruz. pdf
 

OGASUN, GIZA BALIABIDE, INFORMAZIORAKO GIZARTE, SUSTAPEN ETA AUZOETATIK

5.
Hasierako onespeneko irizpena Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Administrazioari mutazio demanial subjektiboaren bidez udal-jabetzako 6.2.01 Oñaurre eremuan kokatuta "AD lursaila apartamento zuzkiduraetara hornikuntzako zuzenduta" doan lagatzearen. Espediente kodea: 2018PATR0041.pdf
6.
2018ko aurrekontu orokorraren barruko 9. Kreditu aldaketarako onarpena. Espediente kodea: 2018PPTO0011 pdf

HIRIGINTZA, INGURUMEN, MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO, OBRA ETA UDALTZAINGOTIK

7.
Autobus geltokietan markesinen eta informazio euskarri bakartuen fabrikatzea, hornitzea, instalatzea, mantentzea eta publizitate ustiapena zerbitzu emakida moduan kontratatzeko proposamena. Klausula administratibo berezien plegua eta preskripzio tekniken plegua onestea. Espediente kodea 2018ZAUN0005 pdf

IKERKETA BATZORDE EZ IRAUNKORREKOA

8.
Amaierako txostena onesteko proposamena. I. Eranskina
Boto partikularrak (Páez jauna eta Laborda andrea). II. Eranskina
Boto partikularrak (Larrea eta de Bengoechea andreak). II. Eranskina pdf

UDAL TALDEETATIK

9.
Presoen sakabanatze-politikari buruz EH Bildu Udal Taldeak izenpetutako mozioa. pdf
10.
Irunera iristen diren migranteei buruz EH Bildu Udal Taldeak aurkeztutako mozioa. pdf


11.
Eskaerak eta galderak.

 

Orden del día

1.
Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 23 de marzo, 25 de abril y 12 de junio de 2018.

DE ALCALDIA

2.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local. pdf
3.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1507, aprobando el expediente de modificación de créditos número 8. Código Expediente: 2018PPTO0010. pdf
4.
Dación de cuenta de la Resoluciones de Alcaldía nos 1728 y 1860, sobre la adscripción de representantes corporativos en la Comisión de Investigación. pdf
 

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, FOMENTO Y BARRIOS

5.
Aprobación inicial de la mutación demanial subjetiva a través de la cesión gratuita a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de la parcela de propiedad municipal "Parcela AD-de equipamiento destinado a apartamentos dotacionales" sita en el ámbito 6.2.01 Oñaurre. Exp.2018PATR0041.pdf
6.
Aprobación de la modificación de créditos número 9 del Presupuesto General de 2018. Exp.2018PPTO0011 pdf

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

7.
Propuesta de contratación en régimen de concesión de servicios de fabricación, suministro, instalación, mantenimiento y explotación publicitaria de marquesinas de paradas de transporte público y soportes de información exentos. Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas. Exp2018ZAUN0005 pdf

DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN

8.
Propuesta de aprobación de Informe final. Anexo I
Votos particulares (Sr Páez y Sra. Laborda). Anexo II
Votos particulares (Sras. Larrea y de Bengoechea). Anexo III pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

9.
Moción suscrita por el Grupo Municipal EH Bildu sobre la política de dispersión de los y las presas. pdf
10.
Moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu sobre las personas migrantes que llegan a Irun. pdf


11.
Ruegos y preguntas.

 

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52