Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Vive Irun

A tu servicio

Conoce Irun

Tu ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Martes, 12 Noviembre 2019 Consulta el tiempo metereológico Callejero Twitter Youtube RSS Instagram

Farmacia de guardia

 • Día(09:00-22:00)
  J. LARRACHE IRAZOKI
  Colón, 2
  T. 943620029

 • Noche(22:00-09:00)
  I. AGUIRRE (Puiana)
  Embajador P. de Aristegui, 9
  T. 943509231

 • Calendario del año 2019
Logotipo Ayuntamiento de Irun
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Pleno Municipal - Casa Consistorial, 30 de octubre, 9:30h.

Gai zerrenda

1.
2019ko uztailaren 12an eta urriaren15ean egindako bilkuren aktak onestea.

ALKATETZATIK

2.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
3.
Alkatearen 1289 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, jaiegunak deklaratzeari buruzkoa, TAO aparkalekuak arautzeko ondorioetarako. Espediente Kodea: 2019CORP0016 pdf
4.
Alkatearen 1370 zenbakiko ebazpenaren inguruan kontu ematea, 13. Kreditu aldaketarako espedientea onartzen duena. Espediente Kodea: 2019PPTO0015 pdf
5.
Aurrekontuaren behin behineko egite egoeraren kontu ematea 2019ko hirugarren hirubilabean. Espediente Kodea: 2019EJEP0003pdf

OGASUNA, GARAPEN EKONOMIKOA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE HARTZEA ETA AUZOETATIK

6.
Irungo trenbide eremuan jarduera ekonomikoak garatze aldera eta bertan hiria berritze eta garatze aldera ekimen publikoa baliatzeari buruzko oroitidazkia aintzat hartzeko eta jendaurrean jartzeko proposamena, zeinak ZAISA sozietate publikoaren bidezko kudeaketa proposatzen duen -horretarako, aurrez, dagozkion aldaketak egin beharko dira sozietatearen estatutuetan. Espediente Kodea: 2019CORS0013. pdf
7.
5.3.11 San Juan Etxeandia eremuko lurpeko aparkalekuan aparkatzeko 65 tokiren administrazio-emakida esleitzeko deialdiaren baldintza onespena. Ekonomiko-administratiboen plegua onestea. Espediente Kodea: 2018ZZAA0001 pdf
8.
Zergak arautzen dituen Ordenantzak aldatzeko proposamena, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioez. Espediente Kodea: 2019TAPR0023 pdf
9.
Tasak arautzen dituen Ordenantzak aldatzeko proposamena, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioez .Espediente Kodea: 2019TAPR0020pdf
10.
Prezio publikoen arautzen dituzten Ordenantzak aldatzeko proposamena. Espediente Kodea: 2019TAPR0021. pdf
11.
Oiasso Museoko, Tximileten Museoko eta kultur ondareko beste gune batzuetako zerbitzuen gaineko ondare prestazio publiko ez-tributarioa arautzen duen udal ordenantza berriaren hasierako onespena. Espediente Kodea: 2019TAPR0025. pdf
12.
Udal hilerrian zerbitzuak emateko, hilotzak hilerrira eramateko eta udaleko beste hileta-zerbitzu batzuk eramateko zerbitzuen gaineko ondare-prestazio publico ez-tributarioa arautzen duen udal ordenantza berriaren hasierako onespena. Espediente Kodea: 2019TAPR0026. pdf
13.
2019ko aurrekontu orokorren barruan kredituak aldatzeko (kreditu gehigarriak sortzeko) 14 zenbakiko espedientea onartzea, hainbat obligaziori erantzuteko. Espediente Kodea: 2019PPTO0016. pdf

HIRIGINTZA, GARAPEN JASANGARRIA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOTIK

14.
Irungo udalak eta Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour entitateak Ederbidea mugaz gaindiko mugikortasunerako Europako proiektuaren esparruan bizikleta zerbitzua emateko lankidetza hitzarmen bat sina dezaten onestea. Espediente Kodea: 2019CORP0029. pdf

UDAL TALDEETATIK

15.
Elkarrekin Podemos Udal Taldeak Irunen euskararen erabilera normalizatzeko udal ordenantza eguneratzeko aurkeztutako mozioa. Espediente Kodea: 2019CORS0028 pdf
16.
Elkarrekin Podemos Udal Taldeak herritarren txandari buruz aurkeztutako mozioa. Espediente Kodea: 2019CORS0029 pdf
17.
EAJ eta EH Bildu udal taldeek Espainiako Auzitegi Gorenak Kataluniako prozesuari buruz emandako epaia dela-eta aurkeztutako mozioa. Espediente Kodea: 2019CORS0030 pdf
18.
Elkarrekin Podemos Udal Taldeak aurkeztutako mozioa, Irun zerga paradisurik gabeko lurraldea izendatzeari buruzkoa. Espediente Kodea: 2019CORS0031 pdf

19.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

1.
Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 12 de julio, y 15 de octubre de 2019.

DE ALCALDÍA

2.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local. pdf
3.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1289 relativa a la declaración de días festivos, a efectos de regulación de estacionamiento OTA. Código Expediente: 2019CORP0016 pdf
4.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1370, aprobando el expediente de modificación de créditos número 13. Código Expediente: 2019PPTO0015 pdf
5.
Dación de cuenta del estado provisional de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2019. Código Expediente: 2019EJEP0003 pdf

DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BARRIOS

6.
Propuesta para la toma en consideración y sometimiento a exposición pública de la Memoria referida a la iniciativa pública para el desarrollo de la actividad económica, la renovación y el desarrollo urbano de la ciudad en el espacio ferroviario de Irun, que propone la gestión a través de la sociedad pública ZAISA previa la oportuna modificación de sus Estatutos sociales. Código Expediente: 2019CORS0013. pdf
7.
Aprobación de la convocatoria para la adjudicación de la concesión administrativa de 65 plazas de aparcamiento en el estacionamiento sito en el subsuelo del ámbito 5.3.11 San Juan-Etxeandia. Aprobación del pliego de condiciones económico-administrativas. Código Expediente: 2018ZZAA0001 pdf
8.
Propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora de impuestos con efectos a partir del 1 de enero de 2020. Código Expediente: 2019TAPR0023 pdf
9.
Propuesta de modificación de las Ordenanzas reguladoras de tasas con efectos a partir del 1 de enero de 2020. Código Expediente: 2019TAPR0020 pdf
10.
Propuesta de modificación de las Ordenanzas reguladoras de los precios públicos. Código Expediente: 2019TAPR0021 . pdf
11.
Aprobación inicial de la nueva Ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por servicios en el Museo Oiasso, Museo de las mariposas y otros espacios de patrimonio cultural. Código Expediente: 2019TAPR0025. pdf
12.
Aprobación inicial de la nueva Ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por servicios en el cementerio municipal, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter municipal. Código Expediente: 2019TAPR0026. pdf
13.
Modificación de créditos número 14/2019 del Presupuesto General de 2019, en la modalidad de crédito adicional, para atender una serie de obligaciones. Código Expediente: 2019PPTO0016 . pdf

DE URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

14.
Convenio de Cooperación entre la ciudad de Irun y el Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour en relación con el servicio de bicicletas en el marco del proyecto europeo Ederbidea de movilidad transfronteriza. Código Expediente: 2019CORP0029. pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

15.
Moción presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza/Izquierda Unida para la actualización de la Ordenanza Municipal para la normalización del uso del euskera en Irun. Código Expediente: 2019CORS0028 pdf
16.
Moción presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza/Izquierda Unida sobre el Turno Popular. Código Expediente: 2019CORS0029 pdf
17.
Moción presentada por los Grupos Municipales EAJ-PNV y EH Bildu sobre la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación al Proceso Catalán. Código Expediente: 2019CORS0030 pdf
18.
Moción presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza/Izquierda Unida sobre territorio libre de paraísos fiscales. Código Expediente: 2019CORS0031 pdf

19.
Ruegos y preguntas.

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52